สถานที่ติดต่อ


Class Publishing House Co., Ltd.

3/22 ซ.พหลโยธิน 2 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 02-278-0378 , 02-279-6713
โทรสาร: 02-279-6525

ติดต่อสอบถาม


บริษัท สำนักพิมพ์ห้องเรียน จำกัด เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 9.00 น. – 18.00 น.

3/22 ซ.พหลโยธิน 2 ต.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร 0-2278-0378, 0-2279-6713 / แฟกซ์ 0-2279-6525 / Email: info@classpublishing.com