ฉลาดรู้ดูแลตนเอง

เสริมสร้างความเข้าใจ ฝึกปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน

เมื่อเด็กๆ เติบโตขึ้น โลกของเขาก็กว้างขึ้น การเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ สำหรับการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันจึงเป็นสิ่งจำเป็น ไม่ว่าการใช้ชีวิตในบ้านหรือโลกกว้างภายนอก ยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด−19 ยิ่งต้องเสริมสร้างความเข้าใจ เพื่อให้เด็กๆ ได้ฝึกปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

หนังสือชุดฉลาดรู้ดูแลตนเอง ของสำนักพิมพ์ห้องเรียนทั้ง 3 เล่ม มีเนื้อหาแนะนำวิธีปฏิบัติตนของเด็กๆ ในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านคำอธิบายและภาพประกอบน่ารัก เข้าใจง่าย พร้อมสัญลักษณ์แยกแยะพฤติกรรมให้เด็กๆ เรียนรู้ว่าสิ่งใดควรหรือไม่ควรปฏิบัติ โดยแบ่งเนื้อหาในแต่ละเล่มดังนี้

ฉลาดรู้ดูแลตนเองในบ้าน 

เนื้อหาครอบคลุมการใช้ชีวิตในบ้าน ทั้งการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน เช่น กิจวัตรประจำวันต่างๆ การอาบน้ำสระผม แต่งตัว รับประทานอาหาร 

เรื่องความปลอดภัยในบ้าน เช่น การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย การใช้เครื่องมือต่างๆ การเล่นอย่างปลอดภัย การระวังอันตรายจากยาและสารเคมี 

การรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆ เช่น การทำงานบ้าน การดูแลสัตว์เลี้ยง เป็นต้น

ฉลาดรู้ดูแลตนเองนอกบ้าน

เสริมสร้างให้เด็กๆ ดูแลตนเองได้เมื่ออยู่นอกบ้าน ทั้งเรื่องความปลอดภัยในสถานที่ต่างๆ เช่น การเดินทางบนท้องถนน การใช้รถสาธารณะ ความปลอดภัยบนทางเท้า การใช้ลิฟท์และบันไดเลื่อน การเล่นนอกบ้าน การใช้สระว่ายน้ำ

มารยาทและการอยู่ร่วมกันในสังคม เช่น การกินอาหารที่ร้าน การไปโรงเรียน การปฏิบัติตัวเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นในที่สาธารณะ เช่น รถโดยสาร ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า การเล่นกับเพื่อน การไปโรงพยาบาล 

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การไปสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การรักษาความสะอาดเมื่อใช้พื้นที่สาธารณะ

ฉลาดรู้สู้โรค

ในสถานการณ์ที่โรคโควิด−19 กำลังระบาด การดูแลรักษาสุขภาพและเฝ้าระวังการติดเชื้อจึงเป็นเรื่องสำคัญ หนังสือเล่มนี้ได้แนะนำวิธีปฏิบัติตัวในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของเด็กๆ ในเรื่องต่างๆ เช่น

การรักษาสุขภาพอนามัย แนะนำเรื่องอาหารหลัก 5 หมู่ การรักษาความสะอาดร่างกายและที่พักอาศัย การขับถ่าย การออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง

การปฏิบัติตัวเมื่อเจ็บป่วย เช่น ไข้หวัด ท้องเสีย ภูมิแพ้อาหาร หรือบาดเจ็บเป็นแผล การไปพบแพทย์ 

การเฝ้าระวังป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด−19 วิธีดูแลตนเองเมื่อต้องพบปะผู้คน หรือใช้พื้นที่สาธารณะ 

หนังสือชุดฉลาดรู้ดูแลตนเอง ทั้ง 3 เล่ม ทั้ง ฉลาดรู้ดูแลตนเองในบ้าน ฉลาดรู้ดูแลตนเองนอกบ้าน และฉลาดรู้สู้โรค นอกจากได้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันแล้ว ยังช่วยพัฒนาทักษะ สมอง ΕF ให้เด็กๆ ดูแลตนเองให้มีสุขภาพดี เติบโตอย่างแข็งแรง มีมารยาท และรู้วิธีอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม เพื่อให้เด็กๆ เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ

Facebook
Twitter
Email