ทศชาติชาดก : พระเตมีย์

ในนิทานชาดกทั้ง 547 เรื่อง มีอยู่ 10 เรื่องที่เป็นที่รู้จักกันดีว่ามีความสำคัญยิ่ง นั่นคือ ทศชาติชาดก 

ทศชาติชาดก คือชาดกอันกล่าวถึงการบำเพ็ญบารมีอันยิ่งใหญ่ 10 ชาติสุดท้าย ก่อนชาติที่เจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้ง 10 เรื่องนั้นได้แก่

1. เตมียชาดก : บำเพ็ญเนกขัมมบารมี

2. มหาชนกชาดก : บำเพ็ญวิริยบารมี

3. สุวรรณสามชาดก : บำเพ็ญเมตตาบารมี

4. เนมิราชชาดก : บำเพ็ญอธิษฐานบารมี

5. มโหสถชาดก : บำเพ็ญปัญญาบารมี

6. ภูริทัตชาดก : บำเพ็ญศีลบารมี

7. จันทชาดก : บำเพ็ญขันติบารมี

8. นารทชาดก : บำเพ็ญอุเบกขาบารมี

9. วิธุรชาดก : บำเพ็ญสัจจบารมี

10. เวสสันดรชาดก : บำเพ็ญทานบารมี

โดยเรื่องราวในชาติที่ 1 เตมียชาดก เล่าถึงเมื่อครั้งที่พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระเตมีย์ พระราชโอรสของพระเจ้ากาสิกราช และพระมเหสีจันทาเทวีแห่งกรุงพาราณสี 

วันหนึ่ง ครั้งยังเป็นทารก พระเตมีย์นั่งอยู่บนตักของพระเจ้ากาสิกราช ในขณะที่พระบิดากำลังพิพากษาโทษของโจรสี่คน ซึ่งทุกคนล้วนได้รับโทษอันทรมานแสนสาหัส 

พระเตมีย์ได้ระลึกถึงอดีตชาติเมื่อครั้งเป็นกษัตริย์ ว่าเคยตัดสินโทษร้ายแรงเช่นเดียวกับพระบิดาของตน ก็รู้สึกสังเวชใจ ไม่ปรารถนาจะสืบทอดราชสมบัติเพื่อจะได้ไม่ต้องสร้างเวรกรรมทำบาปต่อไปอีก จึงแสร้งทำเป็นคนพิการง่อยเปลี้ย หูหนวก เป็นใบ้ ไม่ยอมขยับร่างกายใดๆ ด้วยความอดทนและมุ่งมั่น

แม้ในภายหลังจะถูกพระบิดาทดสอบด้วยวิธีการต่างๆ ให้ต้องทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสเป็นเวลาหลายปีก็ตาม

พระเจ้ากาสิกราชมีวิธีทดสอบพระเตมีย์อย่างไร และพระเตมีย์จะสามารถอดทน อดกลั้น ฝ่าฟันอุปสรรคจนสำเร็จผลตามที่ตั้งใจไว้ได้หรือไม่ 

อ่านทศชาติชาดก เรื่องพระเตมีย์ และเรื่องพระมหาชนก โดยละเอียดได้ในหนังสือ พระเตมีย์และพระมหาชนก 

เรื่องสุวรรณสาม และเรื่องพระมโหสถ ในหนังสือ พระพุทธเจ้า พุทธปัญญาและชาดก

และติดตามหนังสือนิทานชาดกเรื่องอื่นๆ ของสำนักพิมพ์ห้องเรียนได้ใน Boxset ปัญญาจากชาดก

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email